Τετάρτη, 24 Απριλίου 2013

Ο ΑΛΗΘΙΝΟΣ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΙΙ

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ: http://sleepingvillage-savor.blogspot.gr/2013/04/blog-post_24.htmlΕρέμβαζεν κατοπτεύων την μικράν πλατείαν, ήτις ήτο πλήρης φωνασκούντων ευτυχών παίδων. Εις απόστασιν μικροτέραν των τριών μέτρων εκάθετο μετά δεσποινίδος ευειδούς και καλλιεργημένης, γαλλίδος, εκ Παρισίων μάλιστα, ως συνήγετο εκ της προφοράς αυτής, ο Ανδρέας Συγγρός. Ουδέποτε είχεν την οιανδήποτε στιχομυθίαν μετά του πανισχύρου και αδιστάκτου, ως ελέγετο υπό των λεγομένων κακών γλωσσών, τραπεζίτου και επενδυτού. 

Εσκέπτετο την οργίλαν νοικοκυράν του, την μονίμως παραπονουμένη και απειλούσα διά την μονίμως καθυστερημένη καταβολή του μισθώματος διά την ταπεινήν οικίαν του.
Εσκέπτετο την πάσχουσα από "κακιά αρρώστια" παιδίσκη, την θυγατέρα του Γιάννη του Κίτσου, του πτωχού υποδηματοποιού, που ματαίως ανέμενε καθ' ημέραν έν πελάτην, ίνα "βγάλη το μεροκάματο".
Εσκέπτετο τον Γαβρήλο, τον μέθυσον εργάτην, όστις διέμενε εις την παρακειμένην τρώγλην, έτυπτεν μετά μανίας την σύζυγόν του, την "κοπανούσε άγρια", ως έλεγον οι μονίμως σχολιάζουσαι τα της μικράς κοινωνίας του Ψυρή.
Εσκέπτετο τον καθημαγμένον από της νεανικής του ηλικίας βίον και ηκούσθη υπό του ζεύγους του έλληνος επιχειρηματίου και της γαλλίδος καλλονής εκβάλλων αναστεναγμόν: "Η ρημαγμένη μου ζωή".

Αντιληφθείς την έκθεσιν των μυχίων αισθημάτων του, υπό φυσικής συστολής ωθούμενος, έκυψεν, βυθισθείς εκ νέου εις το γαλλικόν ολιγοσέλιδον φυλλάδιον: "Un spectre hante l’Europe : le spectre du communisme....".

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου